Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
IF-
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Mansur Nur , author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Bibliographic description in the original language Kupcova A.M. VOZRASTNYE OSOBENNOSTI KhRONOTROPII SERDCA KRYS PRI BLOKADE IF-TOKOV / A.M. Kupcova, Mansur Nur Khusseyn, N.I. Ziyatdinova, I.I. Khabibrakhmanov, T.L. Zefirov // IV MEZhDUNARODNYY KONGRESS, POSVYaShhENNYY A.F. SAMOYLOVU “FUNDAMENTALNAYa I KLINIChESKAYa ELEKTROFIZIOLOGIYa. AKTUALNYE VOPROSY ARITMOLOGII”. SBORNIK TEZISOV. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2021;26(S5): S. 39.
  Annotation IV , .. “ . ”
  Keywords , If-,
  The name of the journal IV , .. “ . ”
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=252901&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Kupcova_A.M.083.pdf 0,64 pdf show / download

  Full metadata record