Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
БЛОКАДА АЛЬФА1-АДРЕНОРЕНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ СНИЖАЕТ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫСЯТ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Ismagilov Delyus Nurgayazovich, author
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. BLOKADA ALFA1-ADRENORENERGIChESKIKh RECEPTOROV SNIZhAET SOKRATIMOST MIOKARDA PREDSERDIY I ZhELUDOChKOV NOVOROZhDENNYKh KRYSYaT // I.I. Khabibrakhmanov, D.N. Ismagilov, A.M. Kupcova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Samoylovskie chteniya. Sovremennye problemy neyrofiziologii: sbornik tezisov Vserossiyskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashhennoy 145-letiyu kafedry fiziologii cheloveka i zhivotnykh (Kazan, 27 fevralya 2021 g.) / pod obshh. red. G.F. Sitdikovoy. – Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta, 2021. – s. 148-149
  Annotation Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных
  Keywords альфа1-адренергические рецепторы, сократимость миокарда
  The name of the journal Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных
  URL https://kpfu.ru/portal/docs/F_1668409344/Samojlovskie.chteniya.2021.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=249903&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Khabibrakhmanov_I.I..pdf 0,74 pdf show / download

  Full metadata record