Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРОГРАММА РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2015
Языкрусский
  • Voronin Maksim Valerevich, author
  • Bibliographic description in the original language Voronin M.V. Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran: metodicheskie ukazaniya i programma raboty studencheskogo nauchnogo kruzhka / M.V. Voronin. - Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2015. – 40 s.
    Keywords история, государство, право
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=244358&p_lang=2

    Full metadata record