Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Bochkareva Tatyana Nikolaevna, author
 • Bibliographic description in the original language Bochkareva T.N. ANALIZ REZULTATOV OSUShhESTVLENIYa GOSUDARSTVENNOGO KONTROLYa KAChESTVA OBRAZOVANIYa V RESPUBLIKE TATARSTAN / T.N. Bochkareva // UPRAVLENIE KAChESTVOM V OBRAZOVANII I PROMYShLENNOSTI: sbornik statey Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konf. - FGAOU VO «Sevastopolskiy gosudarstvennyy universitet« (Sevastopol). - S. 624-628.
  Annotation
  Keywords , , , , , QUALITY EDUCATION, EDUCATIONAL INSTITUTION, FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS, BASIC GENERAL EDUCATION, INTERNATIONAL STUDY
  The name of the journal
  URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43942073
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=241840&p_lang=2

  Full metadata record