Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
SWOT-
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Akhmetshin Elvir Munirovich, author
 • Bochkareva Tatyana Nikolaevna, author
 • Vasilev Vladimir Lvovich, author
 • Gapsalamov Almaz Rafisovich, author
 • Bibliographic description in the original language Vasilev V.L. PROEKTIROVANIE INSTITUCIONALNOY MATRICY CIFROVOY EKONOMIKI I EE SWOT-ANALIZ / V.L. Vasilev, A.R. Gapsalamov, T.N. Bochkareva, E.M. Akhmetshin // KONCEPCII SOVREMENNOGO OBRAZOVANIYa: AKTUALNYE MODELI RAZVITIYa SISTEMY ZNANIY: sbornik nauchnykh trudov. - Kazan, 2020. - s.33-37.
  Annotation :
  Keywords , ,
  The name of the journal :
  URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44060742
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=241834&p_lang=2

  Full metadata record