Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Bochkareva Tatyana Nikolaevna, author
 • Ivanova Natalya Valerevna, author
 • Bibliographic description in the original language Bochkareva T.N. OSOBENNOSTI CIFROVOGO OBRAZOVANIYa V ROSSII / T.N. Bochkareva, N.V. Ivanova // AKTUALNYE PROBLEMY SOVREMENNOY NAUKI: VZGLYaD MOLODYKh UChENYKh: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy koferencii. - Groznyy, 2020. - S.254-257.
  Annotation :
  Keywords , , , , , , DIGITALIZATION, DIGITAL EDUCATION, INFORMATION TECHNOLOGIES, FEATURES OF DIGITAL EDUCATION, DIGITAL EDUCATION IN RUSSIA, DISTANCE LEARNING
  The name of the journal :
  URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43065881
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=241833&p_lang=2

  Full metadata record