Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 0743110419 ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 Г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ «ИНГИБИТОР АТФ-ЗАВИСИМЫХ ОБРАТНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ КЛЕТОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ» ПО ПАТЕНТУ РФ № 2641304.
Form of presentationLicense agreements for product use
Year of publication2019
Языкрусский
 • Badeev Yuriy Vladimirovich, author
 • Balakin Konstantin Valerevich, author
 • Iksanova Alfiya Gabdulakhatovna, author
 • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
 • Bibliographic description in the original language Licenzionnyy dogovor 0743110419 ot 08 aprelya 2019 g. o predostavlenii isklyuchitelnoy licenzii na ispolzovanie izobreteniya «Ingibitor ATF-zavisimykh obratnykh transporterov kletok i sposob ego polucheniya» po patentu RF № 2641304.
  Keywords Ингибитор АТФ-зависимых обратных транспортеров, способ получения
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236347&p_lang=2

  Full metadata record