Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ХРОНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ХЛОРОЭТИЛКЛОНИДИНА НА ИЗОЛИРОВАННОЕ СЕРДЦЕ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. KhRONOTROPNYY EFFEKT KhLOROETILKLONIDINA NA IZOLIROVANNOE SERDCE KRYS / I.I. Khabibrakhmanov, A.M. Kupcova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu «Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii» planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. — M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). — 2020. — s. 44.
  Annotation IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Keywords хронотропия, изолированное сердце
  The name of the journal IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236027&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_KhII_KAM_ZNI_ZTL_44.pdf 0,97 pdf show / download

  Full metadata record