Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭФФЕКТЫ А-61603 НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ЖЕЛУДОЧКОВ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. EFFEKTY A-61603 NA SOKRATIMOST MIOKARDA ZhELUDOChKOV KRYS RAZNOGO VOZRASTA / I.I. Khabibrakhmanov, A.M. Kupcova,N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu «Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii» planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. — M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). — 2020. — s.43-44.
  Annotation IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Keywords А-61603, сократимость миокарда
  The name of the journal IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236024&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_KhII_KAM_ZNI_ZTL_43_44.pdf 1,04 pdf show / download

  Full metadata record