Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧСС КРЫС ПРИ СТИМУЛЯЦИИ АЛЬФА2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Krylova Alevtina Vasilevna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Shakirov Ranis Rishatovich, author
 • Bibliographic description in the original language Kupcova A.M. SRAVNITELNYY ANALIZ VOZRASTNYKh OSOBENNOSTEY ChSS KRYS PRI STIMULYaCII ALFA2- ADRENORECEPTOROV / A.M. Kupcova, R.R. Shakirov, N.I. Ziyatdinova, A.A. Krylova, T.L. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu «Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii» planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. — M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). — 2020. — s. 33-34
  Annotation IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Keywords частота сердечных сокращений, альфа2-адренорецепторы
  The name of the journal IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун- даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии»
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236015&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  KAM_ZNI_KAV_ZTL.pdf 1,05 pdf show / download

  Full metadata record