Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ШТАММА BACILLUS SUBTILIS ЕО-11 ВКПМ 11978 В КАЧЕСТВЕ ПРОДУЦЕНТА СУБТИЛИЗИНОПОДОБНОЙ ПРОТЕИНАЗЫ, ВЕЩЕСТВА С ТРОМБОЛИТИЧЕСКИМИ И АНТИКОАГУЛЯНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2017
Языкрусский
  • Danilova Yuliya Vasilevna, author
  • Mardanova Ayslu Mirkasymovna, author
  • Sharipova Margarita Rashidovna, author
  • Bibliographic description in the original language Patent №2622006: «Primenenie rekombinantnogo shtamma Bacillus subtilis EO-11 VKPM 11978 v kachestve producenta subtilizinopodobnoy proteinazy, veshhestva s tromboliticheskimi i antikoagulyantnymi svoystvami» Danilova Yu.V., Balaban N.P., Sharipova M.R., Mardanova A.M., Mikhaylova E.O., Rudenskaya G.N., Lyutova L.V. Zayavka №2015122902, data podachi zayavki 15.06.2015. Data publikacii zayavki 10.01.2017, Byul. №1. Opublikovano 08.06.2017, Byul. №16.
    Keywords субтилизиноподобная протеиназа, бациллы, тромболитические свойства
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=235884&p_lang=2

    Full metadata record