Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОБОБЩЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ ВОДОХРАНИЛИЩА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ ВОДНЫХ И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАЗ ВОДНОГО РЕЖИМА
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2020
Языкрусский
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
  • Bibliographic description in the original language Nikitin O.V., Latypova V.Z., Shakirova F.M. Obobshhenie rekomenduemykh urovney vody vodokhranilishha v sootvetstvii s trebovaniyami k kachestvu vodnykh i vodnykh biologicheskikh resursov po rezultatam nezavisimykh eksperimentov dlya otdelnykh faz vodnogo rezhima // Dinamika sostoyaniya ekosistem i populyaciy ryb razlichnykh ekologicheskikh grupp Kuybyshevskogo vodokhranilishha: monografiya / Pod red. prof. V.Z. Latypovoy i doc. F.M. Shakirovoy. - Kazan: Izd-vo AN RT, 2020. - S. 106-109. - ISBN 978-5-9690-0671-3.
    Keywords уровень воды, оптимальный уровень, Куйбышевское водохранилище, качество воды, фазы водного режима
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=234751&p_lang=2

    Full metadata record