Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБ КАК ОРГАНИЗМОВ-БИОСЕНСОРОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2019
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Nasyrova E.I., Nikitin O.V., Latypova V.Z. Sistema biologicheskogo monitoringa dlya nepreryvnogo kontrolya kachestva vody s ispolzovaniem ryb kak organizmov-biosensorov // Khimiya i inzhenernaya ekologiya: sbornik trudov mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii, 26 - 28 sentyabrya 2019 g. - Kazan: izd-vo IP Sagieva A.R., 2019. - S. 234-237. - ISBN 978-5-6043565-8-6.
    Keywords биомониторинг, качество воды, биосенсоры, токсичность
    Place of publication Казань
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=225175&p_lang=2

    Full metadata record