Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.03 : ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / ПОД ОБЩ. РЕД. ПРОФ. М.Ю. ЧЕЛЫШЕВА. КАЗАНЬ: КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА, 2010. 154 С. ТЕОРИЯ ВЕЩНОГО ПРАВА. С. 30-46.
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2010
 • Akhmetyanova Zamira Asrarovna, author
 • Valeev Damir Khamitovich, author
 • Karyagin Nikolay Egorovich, author
 • Migunova Elena Sergeevna, author
 • Mikhaylov Andrey Valerevich, author
 • Nizamieva Olga Nikolaevna, author
 • Sitdikova Roza Iosifovna, author
 • Chelyshev Mikhail Yurevich, author
 • Bibliographic description in the original language Programmy podgotovki aspirantov po specialnosti 12.00.03 : grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mezhdunarodnoe chastnoe pravo / pod obshh. red. prof. M.Yu. Chelysheva. Kazan: Kazanskiy gosudarstvennyy universitet im. V.I. Ulyanova-Lenina, 2010. 154 s. Teoriya veshhnogo prava. S. 30-46.
  Place of publication Казань
  Publishing house Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=22440&p_lang=2

  Full metadata record