Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ РЯДОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ К ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРОЦЕССАМ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2019
Языкрусский
  • Golosov Valentin Nikolaevich, author
  • Chizhikova Nelli Aleksandrovna, author
  • Bibliographic description in the original language Chizhikova N.A. Golosov V.N. Metody statisticheskogo analiza i obrabotki prostranstvenno-vremennykh dannykh ryadov gidrometeorologicheskikh nablyudeniy v prilozhenii k issledovaniyam processam vodnoy erozii. Str. 141-152. V monografii: Prostranstvenno-vremennye zakonomernosti razvitiya sovremennykh processov prirodno-antropogennoy erozii na Russkoy ravnine / Pod. red. d.g.n. V.N. Golosova, d.g.n. O.P. Ermolaeva. – Kazan: Izd-vo AN RT, 2019. – 372 s.
    Keywords осадки, эрозионно-опасные осадки, статистический анализ, пространственно-временные ряды данных
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=215940&p_lang=2

    Full metadata record