Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОЦЕНКА ТЕМПОВ СМЫВА НА СКЛОНАХ МЕТОДОМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2019
Языкрусский
 • Gafurov Artur Maratovich, author
 • Golosov Valentin Nikolaevich, author
 • Ermolaev Oleg Petrovich, author
 • Usmanov Bulat Mansurovich, author
 • Bibliographic description in the original language Ermolaev, O.P. Ocenka tempov smyva na sklonakh metodom nazemnogo lazernogo skanirovaniya / O.P. Ermolaev, B.M. Usmanov, A.M. Gafurov, V.N. Golosov // Prostranstvenno-vremennye zakonomernosti razvitiya sovremennykh processov prirodno-antropogennoy erozii na Russkoy ravnine // pod. red. d.g.n. V.N. Golosova, d.g.n. O.P. Ermolaeva. – Kazan: AN RT, 2019. – 372 c. [S. 115-122]
  Keywords НЛС, почвенная эрозия, овражная эрозия, цмр
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=205465&p_lang=2

  Full metadata record