Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИАЛКИЛФОСФИТОВ С ГЕКСАКАРБОНИЛМЕТАЛЛАМИ ГРУППЫ ХРОМА В ПРИСУТСТВИИ БИДЕНТАТНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ЛИГАНДОВ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
  • Galkin Vladimir Ivanovich, author
  • Kolpakova Elena Vladimirovna, author
  • Kuramshin Arkadiy Iskanderovich, author
  • Andreeva Marina Aleksandrovna, author
  • Bibliographic description in the original language 2018, Andreeva M.A., Galimullin R.N., Kolpakova E.V., Kuramshin A.I., Galkin V.I. Izuchenie vzaimodeystviya dialkilfosfitov s geksakarbonilmetallami gruppy khroma v prisutstvii bidentatnykh azotsoderzhashhikh ligandov. // Sbornik tezisov III mezhdunarodnoy shkoly-konferencii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Materialy i tekhnologii XXI veka. (29-31 oktyabrya 2018 goda, Kazan), S. 221
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=204404&p_lang=2

    Full metadata record