Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИНГИБИТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АЗОПРОИЗВОДНЫХ ФЕНИЛСУЛЬФОКИСЛОТ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2017
Языкрусский
  • Balakin Konstantin Valerevich, author
  • Strelnik Aleksey Dmitrievich, author
  • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
  • Bibliographic description in the original language Ingibitory obrazovaniya konechnykh produktov glikirovaniya na osnove azoproizvodnykh fenilsulfokislot / A.A. Spasov, Yu.G. Shtyrlin, K.V. Balakin, V.A. Kuznecova, V.I. Petrov, A.D. Strelnik / Patent RF №2634594 ot 01.11.2017, data prioriteta 30.11.2016.
    Keywords Фенилсульфокислоты, ингибиторы образования конечных продуктов гликирования
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=190981&p_lang=2

    Full metadata record