Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРИМЕНЕНИЕ АЗОПРОИЗВОДНЫХ ФЕНИЛСУЛЬФОКИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2017
Языкрусский
  • Balakin Konstantin Valerevich, author
  • Strelnik Aleksey Dmitrievich, author
  • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
  • Bibliographic description in the original language Primenenie azoproizvodnykh fenilsulfokislot v kachestve ingibitorov obrazovaniya konechnykh produktov glikirovaniya / A.A. Spasov, Yu.G. Shtyrlin, K.V. Balakin, A.U. Ziganshin, V.A. Kuznecova, V.I. Petrov, A.D. Strelnik / Patent RF №2628605 ot 21.08.2017, data prioriteta 30.11.2016.
    Keywords Фенилсульфокислоты, ингибиторы образования конечных продуктов гликирования
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=190795&p_lang=2

    Full metadata record