Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
КАТАЛИЗИРУЕМОЕ КОМПЛЕКСАМИ МЕТАЛЛОВ 6 ГРУППЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДИАЛКИЛФОСФИТОВ К СОЕДИНЕНИЯМ С КРАТНОЙ СВЯЗЬЮ, НЕАКТИВИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Galkin Vladimir Ivanovich, author
 • Kuramshin Arkadiy Iskanderovich, author
 • Other authors Gabdrakhmanova Raliya Raufovna
 • Plotnikova Anna Vladimirovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Plotnikova, A. V. Kataliziruemoe kompleksami metallov 6 gruppy prisoedinenie dialkilfosfitov k soedineniyam s kratnoy svyazyu, neaktivirovannoy elektronoakceptornymi zamestitelyami / A. V. Plotnikova, R. R. Gabdrakhmanova, E. V. Kolpakova, A. I. Kuramshin, V. I. Galkin // KhKhI Vserossiyskaya konferenciya molodykh uchyonykh-khimikov (s mezhdunarodnym uchastiem). Tezisy dokladov. - Nizhniy Novgorod, 15-17 maya 2018. - S. 169.
  Keywords Гексакарбонилметаллы(0), диалкилфосфиты
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=184510&p_lang=2

  Full metadata record