Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
 • Vlasova Natalya Petrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Vlasova N.P. SREDSTVA SOZDANIYa NAPRYaZhENNOSTI V KhUDOZhESTVENNOM TEKSTE / Vlasova N.P.// MEZhDUNARODNAYa NAUChNO-PRAKTIChESKAYa KONFERENCIYa «SOVREMENNYE PROBLEMY FILOLOGII I METODIKI PREPODAVANIYa YaZYKOV: VOPROSY TEORII I PRAKTIKI« Elabuga, 27 oktyabrya 2017 g. - S. 56-58
  Annotation :
  Keywords , , , ,
  The name of the journal :
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=180712&p_lang=2

  Full metadata record