Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Ш.Ш. БАШКИРОВ, Н.В. БОЛТАКОВА, Л.Д. ЗАРИПОВА, В.В. ПАРФЕНОВ. МАГНИТНАЯ МИКРОСТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ FE-ЗАМЕЩЕННЫХ КУПРАТОВ ТИПА 8-8-20 // ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ X МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 'МЕССБАУЭРОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ'. ИЖЕВСК, 2006, С. 26.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2006
 • Bashkirov Shamil Shagivaleevich, author
 • Boltakova Natalya Viktorovna, author
 • Zaripova Landysh Damirovna, author
 • Parfenov Viktor Vsevolodovich, author
 • Bibliographic description in the original language Sh.Sh. Bashkirov, N.V. Boltakova, L.D. Zaripova, V.V. Parfenov. Magnitnaya mikrostruktura i elektricheskie svoystva redkozemelnykh Fe-zameshhennykh kupratov tipa 8-8-20 // Tezisy dokladov X Mezhdunarodnoy konferencii "Messbauerovskaya spektroskopiya i ee primeneniya". Izhevsk, 2006, S. 26.
  Place of publication Ижевск
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=17778&p_lang=2

  Full metadata record