Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
АНАЛИЗ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ЗАГРУЖЕННЫХ ПРЕПАРАТОМ ЦИСПЛАТИН, В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК НЕЙРОБЛАСТОМЫ IN VITRO
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Kletukhina Sevindzh Kamalovna, author
 • Rizvanov Albert Anatolevich, author
 • Soloveva Valeriya Vladimirovna, author
 • Tazetdinova Leysan Gazinurovna, author
 • Alekseeva Ekaterina Aleksandrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Alekseeva, E.A. Analiz protivoopukholevoy aktivnosti mezenkhimnykh stvolovykh kletok, zagruzhennykh preparatom cisplatin, v kulture kletok neyroblastomy in vitro / E.A. Alekseeva, L.G. Tazetdinova, A.Sh. Gafiyatullin, S.K. Kletukhina, V.V. Soloveva A.A. Rizvanov // Mat. 21-y Mezhdunarodnoy Pushhinskoy shkoly-konferencii molodykh uchenykh «Biologiya – nauka XXI veka» SEKCIYa «BIOMEDICINA I BIOFARMACEVTIKA». – S. 215
  Annotation Мат. 21-й Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых ?Биология ? наука XXI века? СЕКЦИЯ ?БИОМЕДИЦИНА И БИОФАРМАЦЕВТИКА?
  Keywords мезенхимные стволовые клетки, цисплатин
  The name of the journal Мат. 21-й Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых ?Биология ? наука XXI века? СЕКЦИЯ ?БИОМЕДИЦИНА И БИОФАРМАЦЕВТИКА?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=174905&p_lang=2

  Full metadata record