Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
 • Biktemirova Raisa Gabdullovna, author
 • Golovachev Artem Mikhaylovich, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Golovachev Artem Mikhaylovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Golovachev A.M. DINAMIKA POKAZATELEY SERDEChNOY DEYaTELNOSTI U LIC S OGRANIChENNYMI VOZMOZhNOSTYaMI PRI PROVEDENII FUNKCIONALNYKh PROB S POMOShhYu ULTRAZVUKOVYKh METODOV / A.M. Golovachev, R.G. Biktemirova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Materialy XXIII sezda Fiziologicheskogo obshhestva imeni I.P. Pavlova. - Voronezh, - 2017. - S. 1469-1471.
  Keywords , ,
  URL http://www.vrngmu.ru/upload/iblock/19c/19c3af15a1650df8c7a276f73fb80c44.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=165022&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Materialy_XXIII_sezda_fiziologicheskogo_obschestva_im_I_P_Pavlova.pdf 15,01 pdf show / download

  Full metadata record