Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО И ДРУГИХ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В 21 ВЕКЕ
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2017
Языкрусский
  • Alikberova Alfiya Rafisovna, author
  • Khabibullina Elmira Kamilevna, author
  • Bibliographic description in the original language Aktualnye voprosy prepodavaniya kitayskogo i drugikh vostochnykh yazykov v 21 veke. Sbornik statey i dokladov I mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii // A.R. Alikberova, E.K. Khabibullina. - Kazan: Izd.-vo: «FEN« AN RT, 2017. - 248 s. ISBN 978 - 5 - 9690- 0340 - 8
    Keywords педагогика, лингвистика, преподавание, китайский язык, востоковедение
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=156715&p_lang=2

    Full metadata record