Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ОПЫТ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (НА МАТЕРИАЛАХ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2009
Языкрусский
  • Vakhitov Galim Zaribzyanovich, author
  • Bibliographic description in the original language Vakhitov G.Z. Opyt zagotovitelnoj deyatelnosti potrebitelskikh obshhestv (na materialakh Soyuza organizacij potrebitelskoj kooperacii Respubliki Tatarstan). / Vakhitov G.Z., Gallyamova G.I., Likhojvanov M.P. i dr. Kazan: OOO «Izdatelsko-poligraficheskij centr «Ekspress-format», 2009. – 104 s.
    Keywords заготовительная деятельность, потребительская кооперация
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=156366&p_lang=2

    Full metadata record