Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ФАХРУТДИНОВА, Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ [ТЕКСТ] / Е.В.ФАХРУТДИНОВА / МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОМСК: ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2007. - С. 355-361
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2007
 • Fakhrutdinova Elena Valerevna, author
 • Bibliographic description in the original language Fakhrutdinova, E.V. Teoreticheskie osnovy formirovaniya proektnoy komandy [Tekst] / E.V.Fakhrutdinova / Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Socialno-ekonomicheskie problemy formirovaniya trudovykh otnosheniy. Omsk: Omskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet, 2007. - S. 355-361
  Annotation Материалы международной научно-практической конференции. Социально-экономические проблемы формирования трудовых отношений.
  Place of publication Омск
  The name of the journal Материалы международной научно-практической конференции. Социально-экономические проблемы формирования трудовых отношений.
  Publishing house Омский государственный технический университет
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=14524&p_lang=2

  Full metadata record