Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУХИХ И ВОДОНАСЫЩЕННЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ГРУНТОВЫХ СРЕД С ДЕФОРМИРУЕМЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
Языкрусский
 • Berezhnoy Dmitriy Valerevich, author
 • Kuznecova Irina Sergeevna, author
 • Sekaeva Liliya Railevna, author
 • Sultanov Lenar Usmanovich, author
 • Bibliographic description in the original language Balafendieva I.S., Berezhnoy D.V., Sekaeva L.R., Sultanov L.U. Modelirovanie nelineynogo vzaimodeystviya sukhikh i vodonasyshhennykh uprugoplasticheskikh gruntovykh sred s deformiruemymi konstrukciyami / I.S. Balafendieva, D.V. Berezhnoy, L.R. Sekaeva, L.U. Sultanov // Materialy XIV Vserossiyskoy molodezhnoy nauchnoy shkoly-konferencii pod obshh. red. prof. S.R. Nasyrova. - Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo matematicheskogo obshhestva, Izd-vo Akademii nauk RT, 2015. - T. 52. – S. 29-31.
  Annotation Материалы XIV Всероссийской молодежной научной школы-конференции под общ. ред. проф. С.Р. Насырова. - Т. 52
  Keywords Деформирование грунта, пластическое деформирование, контактное взаимодействие
  The name of the journal Материалы XIV Всероссийской молодежной научной школы-конференции под общ. ред. проф. С.Р. Насырова. - Т. 52
  URL http://kpfu.ru/portal/docs/F_402039930/Sbornik.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=142190&p_lang=2

  Full metadata record