Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
АККУМУЛЯЦИЯ НАНОСОВ В ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЯХ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ВЕДУГА, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
Языкрусский
 • Golosov Valentin Nikolaevich, author
 • Gusarov Artem Viktorovich, author
 • Sharifullin Aydar Gamisovich, author
 • Ivanova N. N., author
 • Bibliographic description in the original language Gusarov A.V. Akkumulyaciya nanosov v verkhnikh zvenyakh erozionnoy seti (na primere basseyna r. Veduga, Voronezhskaya oblast) / A.G. Sharifullin, N.N. Ivanova, A.V. Gusarov, V.N. Golosov // Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem i XXXI plenarnogo mezhvuzovskogo koordinacionnogo soveshhaniya «Sovremennye problemy erozionnykh, ruslovykh i ustevykh processov« (g. Arkhangelsk, 25-30 sentyabrya 2016 g.). Arkhangelsk: OOO «Izdatelskiy centr A3+«, 2016. S. 186-188.
  Annotation Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и XXXI пленарного межвузовского координационного совещания "Современные проблемы эрозионных, русловых и устьевых процессов"
  Keywords Балка, наносы, аккумуляция, эрозия, Ведуга, Воронежская область
  The name of the journal Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием и XXXI пленарного межвузовского координационного совещания "Современные проблемы эрозионных, русловых и устьевых процессов"
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=142152&p_lang=2

  Full metadata record