Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛАТЫПОВА В.З., СТЕПАНОВА Н.Ю., ШАЛАГИН С.В. К ЗАДАЧЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕСЧАНЫХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ // ВЕСТНИК КГТУ (КАИ) ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА, 2004. - №3. ' С. 52-58.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2004
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Latypova V.Z., Stepanova N.Yu., Shalagin S.V. K zadache matematicheskogo modelirovaniya zavisimostey mezhdu koncentraciyami zagryaznyayushhikh veshhestv v peschanykh donnykh otlozheniyakh // Vestnik KGTU (KAI) im. A.N. Tupoleva, 2004. - №3. " S. 52-58.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=13681&p_lang=2

    Full metadata record