Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
КАЗАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ И ЕГО ПОПЕЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕ XX В.
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2016
Языкрусский
  • Krapotkina Irina Evgenevna, author
  • Bibliographic description in the original language Krapotkina I.E. Kazanskiy uchebnyy okrug i ego popechiteli v nachale XX v. // Chelovek v revolyucii: Kazanskaya guberniya: V 2 t. – T. 1. 1905-1907 gg. / Pod red. L.R. Gabdrafikovoy: monografiya. – Kazan: Institut istorii im. Sh. Mardzhani. – S. 106-116.
    Keywords Казанский учебный округ, попечитель, Управление учебного округа, революция 1905-1907 гг.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=132537&p_lang=2

    Full metadata record