Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СУБЛИМАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Koletvinova Natalya Dmitrievna, author
 • Yarullina Gulnara Ilyasovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Sublimaciya kak uslovie razvitiya professionalnykh lichnostno-kommunikativnykh kachestv budushhego uchitelya 1.Strategiya modernizacii rossiyskogo shkolnogo obrazovaniya.M.,2001.s.9. 2.Ananev B.T.Chelovek kak predmet poznaniya.SPb.:Izd-vo S.-Peterb.un-ta,2003.339s.
  Keywords Сублимация , условие развития ,профессиональные личностно-коммуникативные качеств будущего учителя
  The name of the journal Актуальные проблемы педагогики и методики начального образования
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=126343&p_lang=2

  Full metadata record