Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З. ЯКОВЛЕВ В.А. ЭКОЛОГИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ЗООБЕНТОС И БЕНТОСОЯДНЫЕ РЫБЫ).КАЗАНЬ: ИЗД-ВО АН РТ, 2004. 228 С. 14.25/4.8
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2004
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Latypova V.Z. Yakovlev V.A. Ekologiya Kuybyshevskogo vodokhranilishha (donnye otlozheniya, zoobentos i bentosoyadnye ryby).Kazan: Izd-vo AN RT, 2004. 228 s. 14.25/4.8
  Place of publication Казань
  Publishing house Изд-во АН РТ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=12407&p_lang=2

  Full metadata record