Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА: МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2015
Языкрусский
 • Voronin Maksim Valerevich, author
 • Bibliographic description in the original language Pravovye sistemy Rossiyskoy Federacii i Kitayskoy Narodnoy Respubliki na yuridicheskoy karte mira: materialy raboty studencheskoy nauchnoy issledovatelskoy gruppy po istorii gosudarstva i prava zarubezhnykh stran i istorii politicheskikh i pravovykh ucheniy / Nauch. red. M.V. Voronin, Yu.S. Reshetov; Kazanskiy federalnyy universitet; Associaciya yuristov Rossii. – Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta, 2015. – 130 s.
  Annotation Правовые системы Российской Федерации и Китайской Народной Республики на юридической карте мира: материалы работы студенческой научной исследовательской группы по истории государства и права зарубежных стран и истории политических и правовых учений
  Keywords Китайская Народная Республика, Российская Федерация, юридическая карта мира
  The name of the journal Правовые системы Российской Федерации и Китайской Народной Республики на юридической карте мира: материалы работы студенческой научной исследовательской группы по истории государства и права зарубежных стран и истории политических и правовых учений
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=116220&p_lang=2

  Full metadata record