28 August 2020
Educators from Institute of Psychology and Education KFU published textbooks on interactive technologies

Educators from Institute of Psychology and Education KFU published textbooks on interactive technologies

The textbooks were published by a publication house Otechestvo in June 2020.

https://kpfu.ru/psychology/prepodavateli-ipo-kfu-stali-avtorami-uchebnyh.html