Zamaletdinov Radif Rifkatovich - Doctor of Philology, Professor (Head of the Department)

Ayupova Aygul Rinatovna - Senior Teacher

Bolgarova Ramziya Marsovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Gabdrakhmanova Fanuza Haydarovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Gilazetdinova Gelinya Hajretdinovna - Doctor of Philology, Professor

Denmukhametova Elvira Nikolaevna - Candidate of Philology, Associate Professor

Zamaletdinova Gulnara Fandasovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Islamova Elvira Albertovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Kirillova Zoya Nikolaevna - Candidate of Philology, Associate Professor

Mugtasimova Gulnaz Rinatovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Nabiullina Guzel Amirovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Nurmuhametova Raushaniya Sagdatzyanovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Salahova Ruzilya Rashitovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Sattarova Madina Rashidovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Sibgaeva Firuza Ramzelovna - Candidate of Philology, Associate Professor

Fathullova Kadriya Sungatovna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Edikhanov Iskander Zhamilovich

Yusupova Alfiya Shavketovna - Doctor of Philology, Professor

Husnullina Gulgena Nurislamovna - laboratory assistant