Documents\Dmitry Pashin - Kazan (Volga region) Federal University