Avkhadiev F.G. (Kazan)

Goryainov V.V. (Moscow),

Dubinin V.N. (Vladivostok)

Kayumov I.R. (Kazan)

Musin I.Kh. (Ufa)

Nasyrov S.R. (Kazan)

Poltoratski A. (USA),

Prokhorov D.V. (Saratov),

Starkov V.V. (Petrozavodsk),

Hedenmalm H. (Sweden),

Hinkkanen A. (USA)