Local Organizing Committee Chair :

Popov A.A.

 

Local Organizing Committee Members:

Arslanov M.M.,

Velikanov P.G.,

Tazyukov B.F.,

Shurygin V.V.,

Ivanshin P.N.,  

Shurygin V.V. (junior),

Zainetdinov D.Kh.,

Yamaleev M.M.,

Zubkova S.K. (secretary),

Khakimov D.R.,

Samigullina A.R.,

Mitnichuk K.A..