The head of the Department:

Akchurin Adel Dzhavidovich - associate professor, e-mail: Adel.Akchurin@kpfu.ru 

Khutorova Olga Germanovna - Professor, e-mail: Olga.Khutorova@kpfu.ru

Zykov Yevgeniy Yureyvich - associate professor, e-mail: Evgeniy.Zykov@kpfu.ru 

Yusupov Kamil Maratovich - associate professor, e-mail: Kamil.Usupov@kpfu.ru

Ildiryakov Vyacheslav Rimovich - senior lecturer, e-mail: VRIldiryakov@kpfu.ru 

Skobelchin Konstantin Vladimirovich - programmer, e-mail: k@skobeltsyn.com

 

 Mikhailova Lyalya Ferdinantovna - engineer, e-mail: Lyalya.Mihaylova@kpfu.ru

Sapayev Andrei Lvovich - head of laboratory, e-mail: ALSapaev@kpfu.ru