با در نظر گرفتن سرعت پیشرفت دنیا و گسترش بازارهای جهانی و منطقه ای و همچنین توسعه سطح دانشگاه، در دانشگاه فدرال کازان واحد های درسی زیر ارائه می شوند.
تحقیقات زیست پزشکی و دارویی
مواد پیشرفته
کشف و استخراج نفت و پتروشیمی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
این گرایش های جدید به علت ایجاد آزامایشگاه های منحصر به فرد و اپن لب ارائه شده اند.