Chair - Prokhorov Alexander Oktyabrinovich


Salikhova Nailia Rustamovna


Alishev Bulat Salyamovich


Valiullina Marina Evgenevna


Gabdreeva Gjuzel Shaukatovna


Yusupov Mark Gennadyevich


Chernov Albert Valentinovich


Melnikov Andrey Vladimirovich


Antonova Margarita Aleksandrovna