http://kpfu.ru/news/sergej-kiselev-39kogda-govoryat-39postgenom39-eto.html

http://genescells.ru/blog/post/145

http://www.aif.ru/health/life/23185