Chair - Nataliya Valerjevna Kalenskaya 

Elena Sergeevna Rolbina 

Elena Nikolaevna Novikova 

Venera Adgamovna Saidasheva 

Aida Zufarovna Novenkova

Nuriya Gumerovna Hametova

Natalya Sergeevna Sharafutdinova 

Renat Maksutovich Ahmetshin

Anastasiya Leonidovna Beloborodova

Olga Vyacheslavovna Martynova 

Antonchenko Nataliya Gennadevna 

Anna Vladimirovna Shafigullina 

Roman Borisovich Palyakin 

Ilya Aleksandrovich Narsov