Final qualifying work (2014-2015)

Surname N.GroupScientific adviserFQW
Pogarskaja D.A.06-012prof. Nefediev L.A.
Charipov R.R.06-012prof. Nefediev L.A.
Gaifullin R.A.06-012 prof. Nefediev L.A. 
Chakirov G.X.06-012 prof. Nefediev L.A. 
Tukhvatullina A.I.06-012as. prof. Garnaeva G.I.
Zaynutdinova D.S.06-012as. prof. Garnaeva G.I
Denisova M.R. 06-012 as. prof. Garnaeva G.I
Nuriyev I.I. 06-012  as. prof.Azacheev N.M.
Yuzmuhametov N.R. 06-012  as. prof.Azacheev N.M. 
Savelyev N.I. 06-012  as. prof.Azacheev N.M.