For the Anniversary of Uchenye Zapiski (1832-2014)\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta - Kazan (Volga region) Federal University