Speeches and Presentations\Ilshat Gafurov - Kazan (Volga region) Federal University